Projekt

Hisingsbron
(2017-05-01 - 2021-05-01)
Hisingsbron blir en bro mitt i centrala Göteborg, en gata i staden som leder över älven och binder samman älvstränderna. Bron ska bidra till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor av älven och skapa en stark region, där det också finns förutsättningar för sjöfarten att utvecklas. I projektet ansvarar vi för monitorering av rörelser i den befintliga Götaälvsbron.
> Läs mer
Väg 315, Utanbergsvallarna–Rätan
(2016-05-30 - 2017-10-30)
Flera av skidorterna i södra Jämtland och Härjedalen växer och blir större. Därför behövs en väl fungerande väg för att klara det ökade trafikflödet. Vägen är också viktig för lokalbefolkningen eftersom det är ont om alternativ till bilen. På vägen fraktas mycket virke till och från omlastningscentralen i Östavall, och det går mycket tung trafik till industrierna vid kusten.
> Läs mer
Gamla Uppsala
(2013-11-04 - 2017-01-31)
För att öka kapaciteten på Ostkustbanan bygger Trafikverket dubbelspår mellan Uppsala och Gävle. En av de sista pusselbitarna är järnvägen genom Gamla Uppsala.
> Läs mer
SydVästlänken
(2013-01-01 - 2019-12-31)
SydVästlänken syftar till att förstärka växelströmsnätet, öka driftsäkerheten och åtgärda begränsningar i överföringskapaciteten till södra Sverige och mellan Norge och Sverige.
> Läs mer
Björkhöjden vindkraftspark
(2012-12-01 - 2015-12-31)
90 vindkraftverk uppförs med byggstart direkt efter investeringsbeslutet. Driftsättningen sker i två etapper, den första är planerad till 2014, den andra 2015.
> Läs mer
Ögonfägnaden vindkraftspark
(2012-10-01 - 2014-00-00)
I Ögonfägnaden vindpark kommer 33 vindkraftverk att producera energi motsvarande ca 290 GWh per år. Total installerad effekt är ca 100 MW. Årsproduktionen för parken motsvarar hushållsel till cirka 58 000 villor.
> Läs mer
Norsborgdepån
(2012-01-19 - 2016-01-01)
SL bygger en ny tunnelbanedepå, ett garage för tunnelbanetåg, i Norsborg. Depån planeras till största delen att byggas inne i berget under Eriksbergsåsen.
> Läs mer
Mörttjärnsberget vindkraftspark
(2011-06-01 - 2013-08-31)
I Mörttjärnsberget vindpark kommer 37 vindkraftverk att producera energi motsvarande ca 210 GWh per år. Total installerad effekt är ca 100 MW. Årsproduktionen för parken motsvarar hushållsel i 41 000 villor eller 104 000 lägenheter.


> Läs mer
Bergeforsens Kraftverk - Nytt utskov
(2011-01-01 - 2015-00-00)
Bergeforsens Kraft AB bygger ett nytt utskov (utlopp med dammlucka) vid dammens västra sida. Utskovet byggs för att möta förväntade framtida klimatförändringar med höga vattennivåer som följd. De tre befintliga damm- luckorna ska renoveras när den nya är klar.
> Läs mer
Gävle-Sundsvall, mötesstationer
(2011-01-01 - 2013-05-01)
Kapaciteten på Ostkustbanan förbättras genom att sju nya mötesstationer byggs utmed banan. På de 14 befintliga mötesstationerna kommer signal- och telesystemen att moderniseras för att få samtidig infart på mötsstationerna och minska mötestiden. Genom att rusta- och bygga nya mötesstationer kommer tågen att kunna mötas samtidigt.
> Läs mer
Stamåsen vindkraftspark
(2011-01-01 - 2012-11-15)
I Stamåsen vindpark kommer ca 50 vindkraftverk att producera energi motsvarande ca 250 GWh per år.
> Läs mer
E18 Hjulsta - Kista
(2009-05-01 - 2016-05-31)
Befntlig E 18 "Hjulstavägen" byggdes ursprungligen bara för lokaltrafik till stadsdelarna Tensta och Rinkeby. Idag trafikeras vägen av ca 50 000 fordon.
Under 2009 startade bygget med nya E18.
> Läs mer
Citybanan - pendeltågstunnel under Stockholm
(2009-01-01 - 2017-01-01)
Citybanan byggs för att frigöra spårkapacitet och öka turtätheten. Projektet innebär att fjärrtåg och pendeltåg kommer att gå olika vägar genom centrala Stockholm.
> Läs mer
Nynäsbanan
(2008-05-29 - 2013-06-19)
Trafikverket utför kapacitetsförstärkningar utmed Nynäsbanan mellan Västerhaninge och Nynäshamn. Åtgärdena utmed Nynäsbanan syftar till att öka säkerheten och förbättra punktligheten.
Sundsvalls Mätcenter har byggledningsansvaret avseende mätning och mängdreglering i projektet, åt Trafikverket.
> Läs mer
E4 Hudiksvall-Enånger
(2007-05-01 - 2011-01-01)
Den nya E4-sträckningen förbättrar trafiksäkerheten, ökar framkomligheten och minska trafikens påverkan på boendemiljön längs en av Sveriges viktigaste vägar. Nuvarande E4 skär genom tätorterna Enånger, Njutånger och Iggesund där ett stort antal direktutfarter lett till hög olycksbelastning och bristande framkomlighet. Mellan tätorterna har vägen en låg standard, vilket bland annat ger långa sträckor med mycket begränsad sikt och därmed ett fåtal omkörningsmöjligheter.
> Läs mer
Norra länken
(2006-01-01 - 2019-01-01)
Trafikverket bygger Norra länken i samarbete med Stockholms stad, ett projekt som sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till Roslagsvägen vid Frescati. Det är norra Europas största vägtunnelprojekt.

Norra länken blir totalt 5 km, varav 4 km i tunnel. Tunnlarna är färdigsprängda. Just nu håller vi på med installationsarbeten.
> Läs mer
Umeåprojektet
(2003-01-01 - 2017-12-31)
Umeå är Norrlands största tätort och två europavägar går rakt genom den centrala delen av staden. Den tunga trafiken orsakar både trafikproblem och dålig luft. Lösningen på problemen är en ny ringled.
> Läs mer
Ådalsbanan
(2003-01-01 - 2012-11-07)
Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. 13 mil av Ådalsbanan har rustats upp, från Sundsvall till anslutningen av Botniabanan norr om Nyland. Tre mil ny järnväg och tio mil upprustning mellan Sundsvall och anslutningen till Botniabanan norr om Nyland.
> Läs mer
Botniabanan
(1998-01-01 - 2010-08-10)
12 år med planering, byggande och finansiering har gjort Botniabanan till det enskilt längsta, och investeringsmässigt ett av de största järnvägsprojekten i Sverige i modern tid. I augusti 2010 överlämnades den färdigbyggda järnvägen till Trafikverket.
> Läs mer
E4 Söderhamn-Enånger
(1996-01-01 - 1999-01-01)
Projekt Hälsningekusten var ett samarbete mellan Banverket och Vägverket och omfattade nybyggnad av tre mil järnväg och väg E4 mellan Söderhamn och Enånger.
> Läs mer
BanaVäg i Väst
(0000-00-00 - 0000-00-00)
Projekt BanaVäg i Väst är utbyggnaden av dubbelspår och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan. Målet med projekt BanaVäg i Väst är att öka framkomligheten och säkerheten på sträckan. Också miljön är en vinnare när mer transporter kan flyttas över på järnväg, och trafiken på vägen får ett jämnare flöde.
> Läs mer
Haparandabanan
(0000-00-00 - 0000-00-00)
Haparandabanan sträcker sig mellan Boden och Haparanda och är en internationellt viktig länk som möjliggör ökade transportflöden på järnväg.
> Läs mer