Integritetspolicy

Version 2.0

Behandling av personuppgifter (GDPR)

I den här integritetspolicyn förklarar vi hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande regelverk. Integritetspolicyn gäller för dig som kund, leverantör, jobbsökande, praktikant, konsult eller annan intressent i förhållande till oss.

Personuppgiftsansvar

Ansvarig för hanteringen av personuppgifter är till Scior Geomanagement AB (nedan ”Scior”), org nr 556622-7483.

Kontaktuppgifter

Vill du kontakta oss kan du nå oss på följande sätt: info@scior.se, telefon 010-447 48 00 eller genom att skicka ett brev till Scior Geomanagement AB, Trafikgatan 52 A, 856 44 Sundsvall. Det kan du göra om du till exempel vill utöva dina rättigheter.

Dina rättigheter

När dina personuppgifter används av Scior har du flera rättigheter. Du kan begära att få ett registerutdrag, rättelse, radering, göra invändningar och begära att vi begränsar personuppgifterna. Läs mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se. Om du har synpunkter på behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi hoppas att du hör av dig till oss först, så att vi får en chans att försöka rätta till eventuella problem.

Personuppgifter som behandlas

Många personuppgiftsbehandlingar inom vår verksamhet grundar sig på att vi utför en uppgift i ett avtalsförhållande. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål.

Kunduppdrag

I syfte att utföra uppdrag åt företag, myndigheter eller ideella föreningar och hantera överenskommet kunduppdrag behandlas personuppgifter såsom för- och efternamn, e-postadress, adress, telefonnummer, yrkestitel, korrespondens mellan oss, teknisk information om hur du har interagerat via e-post och webb.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Sciors behov av att kunna genomföra avtalat uppdrag, hantera kundförhållandet och förbättra kunderbjudandet. Vi behandlar personuppgifterna med stöd av avtal.

Personuppgifterna lagras så länge affärsrelationen varar men personuppgifter som inte längre är aktuella raderas frekvent eller vid uppgift om att du inte önskar att bli kontaktad eller annars vill att dina uppgifter raderas. Vissa personuppgifter lagras längre om de behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka rättsliga intressen.

Kundkontakter potentiella kunder

I syftet att utveckla och bibehålla affärsrelationen med nya kunder behandlas personuppgifter såsom för- och efternamn, e-postadress, adress, telefonnummer, yrkestitel, korrespondens mellan oss, teknisk information om hur du har interagerat via e-post och webb.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Sciors behov av att kunna utveckla och bibehålla affärsrelationer med nya kunder. Vi behandlar personuppgifterna med stöd av en intresseavvägning och Sciors berättigade intresse av att upprätthålla en affärsrelation med dig och kommunicera med dig. Vill du veta mer om hur vi gjort denna intresseavvägning kan du kontakta oss.

Vi lagrar uppgifterna i två år efter avslutad affärsrelation.

Hantera leverantörer

I syfte att ingå, administrera och fullgöra avtal med leverantörer eller samarbetspartners behandlas personuppgifter om dig som kontaktperson eller anställd, såsom namn och kontaktuppgifter korrespondens mellan oss, teknisk information om hur du har interagerat via e-post och webb samt IP-adress och webbläsarinställningar. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med leverantören och samarbetspartnern.

Personuppgifter beträffande dig som kontaktperson eller anställd hos våra potentiella leverantörer, kan även komma att behandlas i syfte att samla in och utvärdera anbud i upphandlingar. Den rättsliga grunden för behandlingen är förberedelse till avtal. Om anbudet leder till avtal är den rättsliga grunden avtal.

Vi lagrar uppgifterna i två år efter avslutad leverantörsrelation.

Hantera jobbsökande, praktikanter och konsulter

När du bevakar eller ansöker om lediga anställningar eller praktikplats eller i samband med att du visar intresse för ett konsultuppdrag för Scior lämnar du dina personuppgifter till oss. Vi kan även komma att samla in dina personuppgifter från ett rekryteringsföretag.

Efter rekryteringen kan personuppgifter fortsatt behandlas inom ramen för anställningsavtalet, alternativt inom den rättsliga grunden intresseavvägning. På grund av diskrimineringslagstiftningen måste vi spara ansökningshandlingar i två år för de som inte fick tjänsten. Den rättsliga grunden är rättslig förpliktelse. Det betyder inte att personuppgifterna används men om det finns ett ömsesidigt intresse kan det hända att vi frågar om vi får kontakta dig för framtida rekryteringar.

Om du är konsult förekommer det att vi i stället samlar in dina personuppgifter från din arbetsgivare eller från ett bemanningsföretag. Om du söker praktik kan dina personuppgifter ha samlats in från olika utbildningsinstitut, exempelvis Mittuniversitetet.

Vi behandlar personuppgifterna i syfte att utvärdera om vi kan erbjuda dig en anställning, ett uppdrag eller en praktikplats hos oss och eventuellt administrera din anställning, ditt uppdrag eller din praktikplats. Den rättsliga grunden för behandlingen beträffande jobbsökande är att ingå anställningsavtal. Beträffande konsulter är behandlingen nödvändig för att kunna ingå och administrera uppdragsavtalet med konsultföretaget.

De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, kontaktuppgifter, arbetslivserfarenhet, intressen, ålder, foton och andra uppgifter som du eller din arbetsgivare lämnar till oss i samband med en ansökan.

Vi lagrar uppgifterna i två månader efter avslutat uppdrag förutom uppgifter som ska lagras i två år på grund av diskrimineringslagstiftningen.

Hantera anhöriga till anställda

Vi kan komma att behandla kontaktuppgifter om dig som anhörig till någon som är anställd hos oss, i syfte att veta vem vi ska kontakta vid händelse av sjukdom eller olycka på arbetsplatsen. Behandlingen är nödvändig för det berättigade intresset att i sådana situationer kunna komma i kontakt med våra anställdas anhöriga. Vi har goda grunder att tro att behandlingen är till positiv hjälp för anhöriga och det är dessutom inga särskilt integritetskänsliga personuppgifter som behandlas utan endast kontaktuppgifter. Vill du veta mer om hur vi gjort denna intresseavvägning kan du kontakta oss.

Vi raderar uppgifterna snarast vid anställds ändring av uppgifter samt senast två månader efter avslutad anställning.

Hantering av bokföring och skatter

I syfte att hantera ekonomiska transaktioner i bokföring och redovisning exempelvis administrera fakturor, betalningar och redovisa skatter behandlas personuppgifter såsom för- och efternamn, e- postadress, adress, telefonnummer och faktureringsuppgifter.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra krav enligt bokföringslagen och mervärdesskattelagen. Vi behandlar personuppgifterna med stöd av rättslig förpliktelse.

Personuppgifterna lagras uppgifterna i 7 år efter det att underlaget skapades eller så länge som bokföringsskyldighet föreligger i övrigt.

Hantera rättsliga anspråk

Vi kan komma att behandla personuppgifter om dig i samband med handläggning av rättsliga anspråk, som du, personligen eller för ett företag, riktar mot Scior. Behandlingen sker då i syfte att utreda och ta ställning till ditt krav. Omvänt kan personuppgifter komma att behandlas i syfte att handlägga rättsliga anspråk som Scior kan ha på en person eller ett företag. Den behandlingen är nödvändig för det berättigade intresset att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vi raderar personuppgifterna i 10 år efter avslutad anställning.

Om vår webbplats och cookies

När du besöker scior.se används endast cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Dessa cookies säkerställer grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på webbplatsen, anonymt.

Cookie som används: ARRAffinity

Denna cookie sätts av webbplatser som körs på Windows Azure molnplattform. Den används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar om besökarsidor dirigeras till samma server i valfri surfsession.

Webbplatsen och all data som genereras på vår webbplats, lagras inom EU/EES. Bland annat tas daglig backup och försök till obehörig åtkomst loggas och övervakas.

Sociala kanaler

När du interagerar med oss i sociala kanaler såsom Facebook, Instagram och LinkedIn kan vi komma att behandla dina personuppgifter såsom namn, profilbild och andra personuppgifter som du väljer att ange i kommentarsfält eller i direktmeddelanden. Vi använder oss av sociala kanaler för i huvudsak journalistiska ändamål, det vill säga att informera, utöva kritik och väcka debatt i samhällsfrågor som är av betydelse för allmänheten.

Vi raderar uppgifterna kontinuerligt och senast efter ett år.

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Sciors rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets eller tekniska problem. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål och vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Kontakta oss om du vill veta specifikt till vem vi lämnar ut uppgifter.

Skydd av personuppgifter

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Kontakt

Om du har frågor eller invändningar mot vår personuppgiftsbehandling är du alltid välkommen att kontakta oss.

Scior Geomanagement AB
Trafikgatan 52A
856 44 Sundsvall
info@scior.se