[SKI:OR]

Vårt namn, SCIOR, grundar sig i en ordlek av det latinska ordet SCIO, som betyder “jag vet/kan” och den latinska ändelsen -IOR som betyder ”mer”.

För oss betyder att ”kunna och veta mer om mätning” – förmågan att se helheten och fokusera på mätbara resultat.

Sciors logotyp är formgiven för att spegla företagets höga ambitioner som en pålitlig, vänlig och stabil samarbetspartner med hög kompetens och tekniskt kunnande som alltid levererar mätdata med högsta precision.

Sifferkombinationen i R:et är definitionen av “en meter” = det avstånd ljus färdas i vakuum under 1/299792458 sekund.

VI KAN

Med flera av Sveriges främsta konsulter, är vi ett av landets ledande företag inom mätningsteknik för samhällsbyggande.

Vi hjälper dig med
 • Stomnät
 • Monitorering
 • Laserskanning
 • Förfrågningsunderlag för konsulter och entreprenörer
 • Insamling av geografiska underlag för projektering
 • Byggledning i beställar– eller utförandeorganistationer
 • Ekonomisk uppföljning och styrning av produktionsarbeten
 • Kvalitetssäkring
 • Entreprenadjuridik
 • Anläggnings AMA
 • Mät- och ersättningsregler (MER)
 • Maskinstyrning
 • BIM
 • UAS-mätarbeten
 • Tolkning av tekniska specifikationer (SIS, HMK, TRVK mfl)
 • Tekniska regelverk för väg och järnväg
 • Utbildning

FINANSIELL INFORMATION

Ekonomisk stabilitet är en förutsättning för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig och samtidigt utveckla vår verksamhet. En sund och långsiktig tillväxt säkerställer vi genom att utveckla oss själva och investera i teknik som skapar värde för våra kunder. SCIOR har ett starkt eget kapital, inga långfristiga skulder och en hög soliditet.

VISION

Vår vision är att vara det ledande konsultföretaget inom geodetisk mätningsteknik för en hållbar och effektiv samhällsbyggnadsprocess. Detta gör oss till förstahandsvalet för både kunder och medarbetare.

Att vara det ledande konsultföretaget inom geodetisk mätningsteknik innebär att medarbetare på Scior innehar hög kompetens gällande mätningsteknik i alla delar i samhällsbyggnadsbyggprocessen, har kompetens om regelverk och metoder som behövs för att lösa de mätningstekniska utmaningar som finns i ett byggprojekt.

Att vara förstahandsvalet för våra kunder innebär att vi genom vår samlade kompetens och teknik bidrar till en effektivare och mer hållbar samhällsbyggnadsprocess.

Att vara förstahandsval för medarbetare innebär att medarbetaren trivs tack vare en bra arbetsmiljö, intressanta arbetsuppgifter och ett gott ledarskap.

AFFÄRSIDÉ

Vi erbjuder konsulttjänster inom mätningsteknik och beställarstöd till aktörer i alla storlekar av bygg- och anläggningsprojekt samt uppbyggnad och underhåll av geodetisk infrastruktur.

Vår samlade kunskap, erfarenhet och kapacitet inom mätningsteknik och beställarstöd skapar värde för kunden och gör varje projekt framgångsrikt.

VÄRDERINGAR

Våra värderingar genomsyrar hela vår verksamhet och vardag. Vi har valt att berätta om några av våra viktigaste värderingar. Vi tror att det som är värdefullt för oss även är värdefullt för dig.

PROFESSIONALISM
[s. yrkesmässighet, yrkesmässig utövning av sport]

Vi har en stor yrkesstolthet i det vi gör. Vi ska ha rätt kompetens, erfarenhet och förmåga att sätta vårt arbete i sitt sammanhang – för att kunna vara proffesionell – helt enkelt.

LYHÖRD
[adj. som lätt uppfattar och tar hänsyn till ngt; där ljud lätt hörs]

Att höra andra mer än sig själv är en konst. Någon sa – “Det finns en anledning att vi har en mun och två öron.” Lyckas vi att lyssna, förstå och ta hänsyn till andras behov och önskemål kommer vi långt. Kopplar vi till det till att vara yrkesmässiga, ja då kommer vi ännu längre.

KUL
[adj. oböjl. (vard.) rolig, lustig, trevlig]

Att ha roligt och trevligt när man arbetar värderas högt hos oss. Vi vet att det inte är roligt jämt. Någon sa -“Du har inte roligare än du gör det till.” Helt sant och kombinerar vi vår yrkesmässighet med att ta hänsyn till vår omgivning blir det faktiskt inte speciellt svårt heller – att ha kul alltså.

Att ha KUL är viktigt och det betyder bl.a. att vårt dagliga arbete skall upplevas Kreativt, Utvecklande och vara Lönsamt

GEOMANAGEMENT

Geomanagementprocessen består av att skapa en strategi för mätningstekniska arbeten i projektet, som exempelvis att:

 • projektets mätningstekniska organisation är väl anpassad för projektets behov, och har ett bra samarbete med övriga aktörer i projektet.
 • projektet i tidigt skede kan identifiera och förebygga mätningstekniska risker och möjligheter i projektet.
 • projektet i tidigt skede identifierar de mätningsrelaterade krav som projektet kräver.
 • lagring av mätningsteknisk data, handlingar och rapporter sker på ett strukturerat sätt.
 • aktörerna i projektet följer de mätningstekniska krav och regelverk som projektet kräver.
 • projektet har en god uppföljning av de mängder som projektet producerar.
 • aktörerna i projektet använder kostnadseffektiva metoder, för att lösa de mätningstekniska utmaningar som uppstår i projektet.

Geomanagement är att förstå, leda och stödja projektet ur ett
mätningstekniskt perspektiv genom hela byggprocessen.

HÅLLBARHET

Vi, som arbetar på SCIOR Geomanagement vill bidra till en hållbar framtid genom att göra vad vi kan för att minska miljöpåverkan på vår planet. Vi arbetar med att utveckla och förbättra vårt hållbarhetsarbete i linje med Sveriges Miljömål och de Globala målen, för att uppfylla de miljölagar och krav som ställs på vår verksamhet.

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet med så låg miljöpåverkan som möjligt. Det innebär att vi tar ansvar för att integrera ett hållbarhetstänk i vår vardag som en viktig del av den dagliga verksamheten och att ständigt arbeta med förbättringar genom att följa våra uppsatta mål och riktlinjer. Dessa är grunden för hållbarhetsarbetet inom Scior och det är alla medarbetares gemensamma uppgift att förverkliga dem. Företagsledningen är ansvarig för att våra riktlinjer är kända, förstådda och tillämpas av alla i det dagliga arbetet.

På Scior har vi en hållbarhetsgrupp som består av medarbetare från alla regioner, de har en aktiv roll i företagets hållbarhetsarbete. Revidering av miljöpolicy samt uppföljning av hållbarhetsarbetet sker årligen. Vårt arbete ska redovisas både internt och externt på företagets hemsida, samt i företagets årsredovisning.

Vi arbetar för att profilera oss som ett företag med höga hållbarhetsambitioner.

KMA

Allt KMA-Arbete (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) är integrerat i vårt dagliga arbete och beskrivs i företagets KMA-system. Grunden i KMA-arbetet ligger i att arbeta systematiskt för att minska risken för att fel uppstår, förebygga ohälsa och skador p.g.a. arbetet samt skapa förutsättningar för att kontinuerligt förbättra verksamheten.

Scior jobbar i enlighet med ISO-standarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

VISSELBLÅSARFUNKTION

Scior Geomanagement AB har en visselblåsarfunktion i Trust&heart. Denna är ett komplement till befintliga kanaler att meddela missförhållanden och oegentligheter.

I december 2021 trädde en ny lag i kraft – den så kallade visselblåsarlagen (SFS 2021:890). Lagen är en skärpning av tidigare lagstiftning på området. Syftet med lagen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt förstärka skyddet för visselblåsare.

Läs mer om funktionen

Du kan göra din digitala anmälan här

SCIOR EN DEL AV QFLOW

Scior Geomenagement är en viktig del av Qflow – en utmanare på teknikkonsultmarknaden inom samhällsbyggnad.

Qflow har formats ur en idé om att samla de bästa teknikkonsultföretagen i ett gemensamt nätverk för att skapa bättre flow inom bygg- och anläggningsbranschen. Detta ska vi göra genom att arbeta med smartare projektledning och tekniska lösningar. Tillsammans bidrar Qflow-gruppen till att knyta samman den brutna värdekedjan och hitta synergier mellan entreprenörer som kan främja innovation och utveckling.

Läs mer om Qflow och bolagen inom nätverket på www.qflow.se eller följ oss på Qflow Group: LinkedIn

Qflow

HISTORIA

1991 grundade Hans Olsson och Gösta Hellström Sundsvalls Mätcenter, bägge med ett förflutet på stadsbyggnadskontoret i Sundsvall. Från starten och i mer än 10 år arbetade företaget med försäljning och uthyrning av geodetiska instrument och tillbehör. Tidigt förvärvade man rätten att sälja Geotronics (idag Trimble) mätinstrument och utökande verksamheten ytterligare att omfatta service och support på den allt mer växande marknaden.

1996 tog Sundsvalls Mätcenter ett stort kliv framåt då man kontrakterades av Banverket och Vägverket (idag Trafikverket) att ansvara för mät-och mängdreglering vid byggandet av E4 och järnväg mellan Söderhamn till Enånger. På kort tid anställde företaget en rad duktiga medarbetare till projektet som fick namnet Projekt Hälsingekusten, ett projekt som blev avstampen till dagens kärnverksamhet – beställarstöd i infrastrukturprojekt.

Under åren växte verksamheten till att bli landsomfattande och kontor öppnades i Karlstad, Stockholm och Umeå. Företaget arbetade nu på bred front med både konsult och försäljning/uthyrning/service med fler än 30 anställda.

2002 beslöt man att renodla verksamheterna och delade företaget i två. Trimtec bildades och övertog försäljningen medan Sundsvalls Mätcenter fortsatte i sin konsultdel.

2007 genomförde man ett generationsskifte i Sundsvalls Mätcenter. Företaget såldes till Fredrik Landqvist och Fredrik Sylvan, vilka idag tillsammans med sin personal fortsätter resan mot framtiden och till nya historier.

2014 byter bolaget namn till Scior Geomanagement AB som ett led i strategi- och varumärkesarbetet

2017 blir Scior Geomanagement personalägt.

2021 blir Scior Geomanagement en del av Qflow Group.